Registruotis Prisijungti
Filmą galima žiūrėti tik prisijungus.

Norėdami žiūrėti filmą, turite būti prisijungę.

Edukacinėje platformoje galimybė naudotis vystoma dokumentinių filmų ir metodinių priemonių baze suteikiama tik užsiregistravusiems ir prisijungusiems vartotojams.

Visi filmai
Visi filmai

Du medžiai Jeruzalėje (rusų kalba)

Two Trees in Jerusalem | Два дерева в Иерусалиме

Vokietija | 2021 | 27 min.

Žiūrėti anonsą
Žiūrėti filmą

Mes suteikiame filmą, o jūs pasirūpinate vaikų edukaciniu užsiėmimu patys.

LTU:

Aštuoniasdešimt septynerių metų Kornelija pasakoja savo tėvų – Donatos ir Eberhardo Halmrichų – istoriją, vykusią Antrojo pasaulinio karo metais. Jie buvo tie, kurie apsisprendė nenusigręžti nuo persekiojamų žydų ir jiems padėti. Filme vaizdžiai perteikiami keli gelbėjimo ir pagalbos žydams būdai: slapstymas ūkyje, maisto suteikimas, gyvenamos vietos ir darbo parūpinimas, turto išsaugojimas ir orus bendravimas.
Šiais laikais „Jad Vašem“ memorialas Holokausto aukoms atminti tokius žmones pagerbia Jeruzalėje, suteikdamas Pasaulio tautų teisuolio vardą.

Filmas ir metodika yra projekto „S4Change“ ir „Daugiau meilės – mažiau neapykantos dėl tautybės, kalbos, seksualinės orientacijos ir tapatybės“ dalis. Projektus bendrai finansuoja Europos Sąjungos  Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa bei LR teisingumo ministerija, įgyvendina – Lietuvos žmogaus teisių centras.

 

RU:

87-летняя Корнелия рассказывает историю своих родителей, Донаты и Эберхарда Хальмрихов, которая произошла во время Второй мировой войны. Именно они решили не отворачиваться от преследуемых евреев и помогать им. В фильме ярко передано несколько способов спасения и помощи евреям: укрытие на ферме, обеспечение пищей, предоставление места для жизни и работы, сохранение имущества и достойное общение.
В настоящее время мемориал Яд Вашем жертвам Холокоста удостаивает таких людей в Иерусалиме званием Праведников народов мира.

Фильм и методика являются частью проектов “S4Change” и “Больше любви – меньше ненависти из-за национальности, языка, сексуальной ориентации и идентичности”. Проекты совместно финансируются Программой «Граждане, равенство, права и ценности» Европейского Союза и Министерством юстиции Литовской Республики, реализуемой Литовским центром по правам человека.

Temos:
5-10 klasėms
Patyčios
Pilietiškumas
Įgarsinta rusų kalba
Lenkų ir rusų kalbomis

Metodologija:

LTU:

Temos, nagrinėjamos filme: humanizmas, žmogus karo akivaizdoje, Holokaustas, žydų gelbėjimas, karo pabėgėliai, imigrantai, moralinės vertybės.

Pamokoje ugdomos: socialinės, pažinimo, empatijos, kultūrinės ir komunikacinės kompetencijos.

Metodas tinka šiems dalykams: dorinis ugdymas, istorija, psichologija, socialinė pedagogika.

Filme aptariamos žmogaus teisės: teisė į gyvybę, laisvę ir orumą, karo nusikaltimai, imigracija, karo pabėgėliai, asmens saugumas, diskriminacija tautiniu pagrindu.

Filmo peržiūros/užsiėmimo tikslai:
• suteikti galimybę dalyviams pasidalinti emocijomis ir įžvalgomis po filmo;
• apmąstyti istoriją ne tik kaip įvykių seką kažkur ir seniai, bet kaip autentišką žmogaus patirtį;
• suprasti atminties išsaugojimo svarbą, kurią įkūnija Jad Vašem institucija;
• sužinoti apie asmenis, įvardijamus PASAULIO TAUTŲ TEISUOLIAIS, teikusiais pagalbą žydams Holokausto metu;
• diskutuoti apie asmeninio apsisprendimą padėti, prisidedant prie įvykių, vykstančių šiandien.

 

RU:

Темы, рассматриваемые в фильме: гуманизм, человек перед лицом войны, Холокост, спасение евреев, военные беженцы, иммигранты, моральные ценности. На уроке воспитываются: социальные, культурные и коммуникационные навыки, а также навыки, связанные с познанием, эмпатией.

Метод подходит для следующих предметов: нравственное воспитание, история, психология, социальная педагогика.

В фильме затрагиваются человеческие права: право на жизнь, свободу и достоинство, военные преступления, иммиграция, военные беженцы, личная безопасность, неравенство на национальном основании.

Цели просмотра фильма/занятия:
• предоставить участникам возможность поделиться эмоциями и размышлениями после фильма;
• обдумать историю не только как последовательность событий где-то и давно, но и как аутентичный опыт человека;
• понять важность сохранения памяти, которую олицетворяет инстанция Яд Вашем;
• узнать о лицах, именуемых ПРАВЕДНИКАМИ НАРОДОВ МИРА, оказывавшими помощь евреям во время Холокоста;
• дискутировать о личном решении оказывать помощь, принимая участие в событиях, происходящих сегодня.

 • Režisierius:

  Ivan Pablo De Gamboa

 • Prodiuseriai / -ės:

  Judith Goldstein, Irene Braam, Antje Scheidler, Meital Rozental

 • Skirta:

  5-10 klasėms

 • Kalba:

  Anglų, vokiečių, įgarsinta rusų kalba

Metodologija

Medžiagą gali parsisiųsti tik registruoti vartotojai.

SEANSAS SU EDUKACIJA

Norite kad užsiėmimą pravestų MŪSŲ edukatoriai? Užsisakykite profesionalių edukatorių paslaugas.